İnternet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için "Çerezler"den faydalanmaktayız. Daha fazla bilgi için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.
×

Taksit ve Komisyonlar

BKİ BATI KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR ;

BKİ BATI KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. (ŞİRKET)

Harmanlı Köyü – Uzunköprü – Edirne

 

…………………………………………………………. (BAYİ)

………………………………………………………….

 

1. Şirket, Edirne, Uzunköprü, Harmanlı köyü adresinde mevcut linyit kömür ocağında istihraç ettiği linyit kömürlerinin satılması hususunda Bayi ile işbu Bayilik Sözleşmesi’ni akdetmiştir.

2. Bayi, Şirket'ten satın alacağı kömürleri, Şirket'in Edirne, Uzunköprü, Harmanlı köyü mevkiindeki kömür ocağından teslim alacaktır.

3. Bayi şirketten satın alacağı kömürleri, Şirketin yürürlükte olan satış sirküleri çerçevesi içinde alacak ve satacaktır. Şirket, satış sirkülerini bayilere yazılı olarak bildirir, gerekli gördüğü zamanlarda tek taraflı olarak tayin ve tespit ile bayilere duyurur. Şirketin bayilere yayınlayacağı satış şartlarını gösterir fiyat sirküleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüzüdür. Fiyat sirkülerinin bayie tebliği zorunlu olmayıp şirketçe yayınlanması yeterlidir.

4. Bayinin sipariş talepleri üretim ve stok durumuna göre şirketin tayin ve tespit edeceği zaman ve miktarda karşılanır ve yukarıda 2.ci maddede belirtilen yerde teslim edilir.

5. Bayinin satın ve teslim aldığı kömürlere ilişkin olarak şirket tarafından tanzim edilen her faturanın tutarı bayi tarafından fatura tanzim tarihinden itibaren OTUZ gün içinde nakit olarak veya OTUZ gün vadeli çek veya senet verilmek suretiyle ödenir. Herhangi bir faturanın tutarının yukarıda belirtilen sürede ödenmemesi halinde işbu süre sonundan itibaren, aşağıdaki 13. maddede belirtilen şartlara göre vade farkı uygulanır. Kampanya dönemlerinde satın alınan kömürlerin bedelleri, kampanya şartlarında belirtilen vadelerde ödenir.

6. Bayi, arzu ettiği takdirde Şirket'in web sitesi olan "www.batikomur.com" adresinden internet ortamında kömür siparişi verebileceği gibi kendisine tahsis edilecek özel şifresini kullanarak kendi cari hesabını görebilir, bu cari hesabına mahsuben internet üzerinden ödeme yapabilir.

7. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde Visa, Mastercard kredi kartı veya kredi kartlarına bağlı sanal kartlar ile ödeme yapılabilmektedir. Firma adına düzenlenmiş kredi kartları ve full 3D desteklemeyen kredi kartları ve sanal kartlar ile alışveriş yapılamamaktadır. İnternetten yapılacak ödemeler, AKBANK, FİNANSBANK, GARANTİ BANKASI, TÜRKİYE İŞ BANKASI ve YAPI KREDİ BANKASI kredi kartları ile yapılabilmektedir.

8. "www.batikomur.com"da internetten yapılacak ödemelerde, "www.batikomur.com" sitesinden, RapidSSL 128 bit sertifikası ile şifrelenmiş olan, sanal pos ödeme sayfasına yönlendirilmesi suretiyle, kredi kartı bilgilerinin girişi sadece banka sanal pos ekranı üzerinde gerçekleşmektedir. Ödemenin son adımında devreye giren bu sistem, kredi kartı bilgileri girildikten sonra kart kullanıcısını bankanın 3D Güvenlik Sayfası’na yönlendirmektedir. Bankanın 3D ekranından kart kullanıcısının cep telefonuna gelecek şifre bilgilerinin girilmesinden sonra ödeme işlemi onaylanacaktır. İşlemin onaylanmaması durumunda ekranda belirecek hata kodunun kredi kartının bağlı olduğu bankaya iletilmesi gerekmektedir. Eğer, kart kullanıcısının 3D Secure şifresi yok ise, yönlendirmeler sayesinde birkaç dakika içinde bu şifrenin alınması mümkün bulunmaktadır.

9. Şirket, işbu sözleşme gereğince, Bayi'nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, işbu sözleşmenin akdiyle beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Ayrıca, bayi, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda işbu Sözleşme sebebiyle ŞİRKET’e tevdi eylemiş olduğu kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğini işbu sözleşmenin imzalanması ile kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10. Bayinin vereceği kendi çek ve/veya müşteri çeklerinin vadelerinde karşılıksız çıkması ve ödenmemesi halinde bunların bedellerinin Şirket tarafından keyfiyetin ihbarını müteakip bayi tarafından şirkete derhal tediyesi zorunludur, bu husustaki ödemede gecikilmesi halinde dahi aşağıdaki 13.maddede belirtilen şartlara göre vade farkı uygulanır. Bayi, işbu sözleşme hükümlerine uyacağını, şirketten satın aldığı kömürlerin bedelini işbu sözleşmede ve satış sirkülerinde belirtilen şartlara uygun olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu taahhütlerinin teminatı olmak üzere Bayi tarafından Şirkete ………………………………………..TL. tutarında banka teminat mektubu tevdi olunacaktır.

 

Sözleşme bitimine ve hesabın tasfiyesine kadar yukarıda belirtilen teminat şirket nezdinde kalır, sözleşmenin feshi ile hesabının tasfiyesinde şirket herhangi bir borcu yok ise teminat mektubu bayie iade olunur. Herhangi bir borcun bulunması halinde Şirket işbu teminat mektubunu işleme koymakta muhtardır.

11. Bayi sözleşme hükümlerine aykırı hareket ederek herhangi bir şekilde sözleşmeyi ihlal ederse Şirket ayrıca ihtara ve kazai bir karar istihsaline lüzum kalmaksızın, sözleşmeyi her zaman fesih ile 10. maddede anılan bayinin teminatını işleme koyarak bedelini irat kaydeder.

12. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bayinin şirket nezdindeki cari hesabı tasfiye edilerek alacak ve borçları nakden ve defaten tahsil ve tediye edilir. Hesap tasfiye işlemlerinde esas olan Şirket kayıtları olup, hesaplar Şirket defter ve kayıtlarına itibar edilerek tasfiye edilir.

13. İşbu Bayilik sözleşmesi, sözleşmenin tarafları arasında aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nun 89. ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiş cari hesap mukavelesidir. Bayi ile Şirket arasındaki işbu cari hesap mukavelesinde;
a- Bayinin ödemelerinde her ne şekilde olursa olsun temerrüde düşmesi halinde, temerrüdün başlangıç tarihinden itibaren, TC Merkez Bankasının avans işlemlerinde uygulanan cari reeskont faizi oranında temerrüt faizini (vade farkını) uygulayacaktır.
b- Temerrüt faizleri (vade farkları) faturalarının Bayiye tebliğ ve ibrazında peşin olarak ödenir. Bu ödemelerin gecikmesi halinde bu borca da aynı oranda vade farkı uygulanır.
c- Cari hesap mukavele işlemlerinde dahi Şirket defter, kayıt ve belgeleri esas alınır.

14. İşbu sözleşme konusu kömür emteası Şirket tarafından Bayi’e yukarıdaki 2.maddede belirtilen yerde teslim edilecektir. Bayi, burada teslim alacağı kömürlerin teslimden önce kimyasal analizlerini yaptırmakta serbesttir.

15. Bu sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olup bu sürenin bitiminden en az bir ay öncesinden taraflardan biri tarafından diğerine yazılı olarak feshi ihbar edilmediği takdirde kendiliğinden ve aynı şartlarla birer yıllık dönemlerle yenilenmiş sayılır.

16. İşbu Sözleşmenin yürürlüğü sırasında veya müteakiben doğabilecek hesap mutabakatsızlığı halinde Şirket defter ve kayıtları esas alınacak ve bu kayıtlara itibar olunacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan ve doğacak her türlü ihtilafların halline Uzunköprü Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.Bu sözleşme 16 maddeden ibaret olup taraflarca 00.00.2019 tarihinde akd ve imza edilmiştir


Bayi internet adresi ;

Bayi GSM tel.no. ;

ŞİRKET                                       BAYİ

       BKİ BATI KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.